{:sk}Čo robíme{:}{:de}Was wir tun{:}

{:sk}Poskytujeme priestor nato, aby ste si mohli jednoducho, rýchlo a pohodlne najať alebo prenajať nejakú užitočnú vec. Zato si pýtame len malú časť z transakcie – 10 %, čo je asi tretina toho, čo si vezmú iné spoločnosti. Tieto peniaze tiež nepôjdu niekomu do vačku, ale budú všetky reinvestované do tvorby našej komunity, napríklad do nakupovania spoločných úžitkových výrobkov.
Ako to funguje – pre nájomcov – jednoducho sa registrovať, nájsť vec, ktorú hľadáte v čase, v ktorom ju potrebujete a na mieste, kde budete a najať si ju – zaplatiť a prevziať si ju pomocou geolokácie. Pre prenajímteľov – registrovať sa a pridať vec, ktorú chcete prenajať a za cenu, za ktorú ju chcete prenajať s osvedčením, že táto cena nie je prestrelená a nad kúpnymi nákladmi. Potom čakať na záujemcov a odovzdať ju pomocou geolokácie, rovnako ako strážiť jej polohu. Dôvera medzi týmito stranami je budovaná na základe kontroly, plných identifikačných dát s geolokácie, v prípade nájomcov musí byť táto zapnutá cez mobil počas času nájmu.{:}{:de}Wir bieten einen Raum, wo Sie ein Auto einfach, schnell und bequem mieten oder vermieten können. Wir nehmen uns davon nur einen kleinen Teil der Transaktion-10%, das ist etwa ein Drittel von dem, was andere Unternehmen nehmen.

Dieses Geld geht auch nicht jemandem in die Tasche, sondern wird in der Gänze fur den Ausbau unserer Gemeinschaft verwendet, zum Beispiel fúr den Einkauf von gemeinsamen Gebrauchsgegenständen.

Wie es funktioniert – für Mieter – einfach registrieren, das Auto finden, das Sie suchen in der Zeit, in der Sie es brauchen und an der Stelle, wo Sie sein werden und mieten – bezahlen und laden Sie es mit Geolokation.

Für Vermieter – registrieren Sie sich und fügen Sie das Auto hinzu, das Sie vermieten möchten und für den Preis, zu dem Sie es vermieten mochten, mit einem Zertifikat, dass dieser Preis nicht über den Anschaffungskosten liegt. Dann warten Sie für die Interessierten und übergeben Sie es mithilfe der Geolokation sowie bewachen Sie die Position ihres Autos.

Das Vertrauen zwischen diesen Parteien ist auf der Grundlage der Kontrolle, vollständiger Identifikationsdaten mit Geolokation gebaut, im Falle der Mieter müssen diese über das Telefon während der Mietezeit eingeschaltet werden.{:}